Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Nowoczesności „Tartak”. Zrzesza ono osoby, które pragną wspierać działalność Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie, zachować i promować dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego, wspierać i prowadzić działania edukacyjne związane z tym dziedzictwem oraz działać na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej regionu. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Tartak”.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie.

§ 4

1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego prawa. 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych. 3. Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego oraz odznaki, których wzór zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach. 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do obsługi swojej działalności oraz powoływać biura. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami Stowarzyszenia „Tartak” są: 1. Wspieranie statutowej działalności MOK dotyczącej Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie, zwanego dalej Muzeum w zakresie działalności edukacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej. 2. Wspieranie Muzeum w gromadzeniu, konserwacji i opracowywaniu zbiorów oraz powiększaniu zasobów biblioteki. 3. Pielęgnacja i popularyzacja historii i tradycji województwa warmińsko-mazurskiego oraz dorobku Muzeum. 4. Promowanie dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego regionu oraz działania na rzecz zachowania tego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki i przemysłu. 5. Popieranie, inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych i wydawniczych mających na celu zachowanie oraz dokumentowanie dziedzictwa regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki i przemysłu. 6. Wzbogacanie oferty kulturalnej i turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego, rozwój krajoznawstwa regionalnego oraz propagowanie turystyki, w szczególności związanej z dziedzictwem technicznym i cywilizacyjnym regionu. 7. Budowa wizerunku województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. 8. Jednoczenie środowiska regionalnych kolekcjonerów i pasjonatów regionalnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa związanego z przemysłem i techniką. 9. Popularyzacja i kształtowanie wiedzy fachowej wśród członków Stowarzyszenia oraz doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa poprzez prowadzenie szkoleń w ścisłej współpracy z Muzeum. 10. Stwarzanie członkom warunków umożliwiających im realizację własnych zainteresowań, reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa oraz reprezentowanie kolekcjonerów na forum krajowym i międzynarodowym. 11. Ochrona krajobrazu kulturowego województwa warmińsko- mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu związanego z dziedzictwem przemysłowym, technicznym i cywilizacyjnym regionu. 12. Wspieranie innych instytucji, realizujących podobne cele oraz budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń instytucji i osób prywatnych działających w podobnym zakresie. 13. Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między społeczeństwami.

§ 7

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 1. Finansowanie zakupu, konserwacji i rekonstrukcji eksponatów dla Muzeum. 2. Pomoc w pozyskiwaniu eksponatów do wystaw organizowanych przez Muzeum. 3. Przedkładanie MOK propozycji związanych z działalnością Muzeum. 4. Tworzenie bazy danych ważnych dla dziedzictwa regionu obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki i przemysłu oraz prowadzenie badań nad tym dziedzictwem. 5. Współtworzenie oferty MOK związanej z edukacją regionalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, miedzy innymi we współpracy z organizacjami oświatowymi. 6. Wzbogacanie oferty turystycznej i krajoznawczej regionu, w szczególności tworzenie szlaków zabytków techniki województwa warmińsko-mazurskiego. 7. Wydawanie druków zwartych i ulotnych związanych z dziedzictwem kulturowym i cywilizacyjnym regionu, regionalną turystyką i krajoznawstwem oraz propagujących idee Stowarzyszenia. 8. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. 9. Prezentowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia na imprezach kolekcjonerskich, giełdach, wystawach itp. 10. Zapobieganie dewastacji ważnych dla regionu obiektów i zespołów obiektów, w szczególności związanych z jego dziedzictwem technicznym, przemysłowym i cywilizacyjnym oraz podejmowanie działań interwencyjnych przy użyciu środków przewidzianych w prawie. 11. Aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych mających wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków techniki, przemysłu i rozwoju cywilizacyjnego. 12. Organizowanie targów kolekcjonerskich, wystaw i spotkań kolekcjonerów związanych z dziedzictwem regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa technicznego, przemysłowego i cywilizacyjnego. 13. Organizowanie prelekcji, odczytów, spotkań edukacyjnych, warsztatów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, imprez kulturalnych, wzbogacających ofertę edukacyjną i kulturalną regionu. 14. Inicjowanie, koordynowanie lub partnerstwo w projektach mających na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego, działania edukacyjne związane z tym dziedzictwem oraz tworzenie oferty kulturalnej i turystycznej regionu. 15. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, na realizację celów statutowych. 16. Współpracę z organizacjami oświatowymi w celu szerokiej popularyzacji wiedzy o województwie warmińsko-mazurskim. 17. Współpracę z mediami oraz instytucjami, organizacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi o zbliżonym profilu działania. 18. Rozwijanie kontaktów zawodowych, współpracy i porozumienia między członkami prezentującymi różne specjalności zawodowe. 19. Tworzenie bazy organizacyjnej i materialnej, wspomagającej rozwój powyższych celów oraz pozyskiwanie członków stowarzyszenia i sympatyków we wszystkich możliwych środowiskach.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 8

1. Do Stowarzyszenia należą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel Polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, który ukończył 18 lat, złoży deklarację przystąpienia do towarzyszenia i wyrazi chęć działania zgodnie z założeniami Statutu Stowarzyszenia. 5. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu, osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i Muzeum. 6. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 9

Warunkiem zastania członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest: 1. Złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu. 2. Przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu w drodze uchwały. 3. Członkiem może zostać osoba ciesząca się zaufaniem społecznym, która uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 10

Warunkiem zastania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest: 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej deklaracji pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. 2. Przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu w drodze uchwały.

§ 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia kandydatury na członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia następuje nie później niż 2 miesiące od złożenia deklaracji przez kandydata na członka.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 2. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia. 3. Wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia. 4. Uczestniczenia w innych formach działalności Stowarzyszenia. 5. Zgłaszania wniosków do działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należą: 1. Aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. 4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię. 5. Regularne opłacanie składek członkowskich zadeklarowanych w dowolnej wysokości, nie niższej od minimalnej kwoty ustalonej przez władze Stowarzyszenia.

§ 14

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do: 1. Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia. 2. Udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 3. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia. 4. Uczestniczenia w innych formach działalności Stowarzyszenia. 5. Zgłaszania wniosków do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka honorowego Stowarzyszenia należą: 1. Aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię. 4. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkowie wspierający posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem § 12 ust. 1 . 2. Członkowie wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenie na piśmie do Zarządu. 2. Skreślenie z listy członków przez uchwałę Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek przez dłużej niż 12 miesięcy. 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu za rażące naruszenie zasad statutu, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 18

1. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być zgłoszone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji członkowi. 2. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie, członkowi nie przysługują prawa członkowskie. 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Organami władz Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór ich członków dokonywany jest w głosowaniu tajnym. 3. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W innym przypadku ogłasza się wybory uzupełniające.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania w pierwszym terminie podaje Zarząd członkom Stowarzyszenia co najmniej na 10 dni przed datą zebrania. 5. Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłosić na piśmie uwagi i propozycje do porządku obrad w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed Walnym Zebraniem. 6. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z inicjatywy członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia. 7. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków lub w drugim terminie (Nadzwyczajne Walne Zebranie) bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia. 2. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 3. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych oraz budżetu. 4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 5. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń, 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków. 8. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości. 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do Stowarzyszenia członków honorowych. 11. Upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej corocznej kwoty. 12. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. 13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia. 14. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 15. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 16. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez: 1. Zarząd z własnej inicjatywy. 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 3. Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony na piśmie. W tym przypadku zwołanie Walnego Zebrania powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się wybierając w głosowaniu tajnym spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 5. Zarząd kolegialny podejmuje uchwały większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu (tj. 2). W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa.

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania członków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności: 1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 2) Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu, 3) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 5) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 7) Zwoływanie Walnych Zebrań w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, 8) Przyjmowanie dotacji, subwencji i darowizn, 9) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, 10) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 11) Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków oraz wykonywanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków, 12) Podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami niniejszego statutu, 13) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, 14) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych oraz wspierających, 15) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 26

1. Wybór władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest dokonywany w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie Zwyczajne), lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie Nadzwyczajne). 2. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku śmierci członka władz lub dobrowolnego wystąpienia poprzez złożenie oświadczenia na piśmie do Walnego Zebrania, które musi je zaaprobować lub odrzucić
 uchwałą Walnego Zebrania Członków, oraz w przypadku wykluczenia z członkostwa Stowarzyszenia za działalność na jego szkodę lub postępowanie nieetyczne. 3. Funkcję członka władz Stowarzyszenia można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 27

1.Zarząd i Komisja Rewizyjna odbywają pierwsze posiedzenie nie później niż 30 dni po wyborze. 2. Projekty zmiany Statutu przedstawiać mogą: Komisja Rewizyjna, Zarząd lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Projekt zmiany składa się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych na cztery lata przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia. 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia. 3. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu. 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§ 30

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w innych sprawach niż sprawy majątkowe uprawniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

§ 31

1. Majątkiem Stowarzyszenia są środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w trakcie swojej działalności. 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 1) Składki członkowskie, 2) Darowizny, spadki, dotacje i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, z imprez kulturalnych, dokonane zgodnie z obowiązującym prawem, 3) Dotacje i subwencje osób prawnych, w tym ze środków Unii Europejskiej, 4) Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego, 5) Wpływy z działalności gospodarczej, 6) Odsetki od depozytów kapitałowych, ofiarności publicznej i innych wpływów. 3. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 4. Dochody Stowarzyszenia, w tym zyski z działalności gospodarczej, są przeznaczone na realizację zadań statutowych. 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia należy do właściwości Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3. Gospodarka Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 4. Zarząd Stowarzyszenia sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym. 5. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 6. Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 7.Zabrania się: 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa sposób i tryb jego likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.